مدیریت مالی و مشاوره مالی

مدیریت مالی و مشاوره مالی

مدیریت مالی و مشاوره مالی

مدیریت مالی و مشاوره مالی

مدیران سازمانها و بنگاه های اقتصادی فرد یا گروهی که دارای دانش نظری و عملی اقتصاد و حسابداری، بازار مالی ، بانکداری و تحلیل تهیه گزارش از داده های مالی می باشد. و از مهارتهای تفکر انتقادی، درک مفاهیم، مدیریت منابع مالی ، مدیریت زمان و قضاوت و تصمیم گیری کارا و مؤثر برخوردار می باشد به عنوان مشاورة مدیریت مالی بر می گزینند از مهمترین وظایف مشاوران مدیریت مالی: -­ تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مشتریان برای تعیین استراتژیها و دستیابی به اهداف مالی مشتری. -­ پاسخگویی به سئوالات مشتریان .

دربارة اهداف و جزئیات طرحهای مالی و استراتژیک. -­ فروش محصولات مالی مانند سهام، اوراق قرضه شرکتهای سرمایه گذاری و بیمه در صورت داشتن مجوز. -­ ساخت و حفظ جایگاه مشتریان، به روز کردن طرحهای مشتریان فعلی و جذب دائم مشتریان . -­ پیشنهاد راهکارهایی که مشتری بتواند در رسیدن به مقاصد و اهداف مالی به کار گیرد، از جمله توصیه هایی در حوزه هایی مانند مدیریت نقدینگی، پوشش بیمه و برنامه ریزی سرمایه گذاری. مؤسسه با برخورداری از کادر مدیریتی و کارشناسی مناسب ، با ارائه خدمات مشاوره مدیریت مالی ، خود را در موفقیت مشتریان سهیم می نماید .

مدیران سازمانها و بنگاه های اقتصادی فرد یا گروهی که دارای دانش نظری و عملی اقتصاد و حسابداری، بازار مالی ، بانکداری و تحلیل تهیه گزارش از داده های مالی می باشد.

و از مهارتهای تفکر انتقادی، درک مفاهیم، مدیریت منابع مالی ، مدیریت زمان و قضاوت و تصمیم گیری کارا و مؤثر برخوردار می باشد به عنوان مشاورة مدیریت مالی بر می گزینند از مهمترین وظایف مشاوران مدیریت مالی: -­ تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مشتریان برای تعیین استراتژیها و دستیابی به اهداف مالی مشتری. -­ پاسخگویی به سئوالات مشتریان دربارة اهداف و جزئیات طرحهای مالی و استراتژیک. -­ فروش محصولات مالی مانند سهام، اوراق قرضه شرکتهای سرمایه گذاری و بیمه در صورت داشتن مجوز. -­ ساخت و حفظ جایگاه مشتریان، به روز کردن طرحهای مشتریان فعلی و جذب دائم مشتریان . -­ پیشنهاد راهکارهایی که مشتری بتواند در رسیدن به مقاصد و اهداف مالی به کار گیرد، از جمله توصیه هایی در حوزه هایی مانند مدیریت نقدینگی، پوشش بیمه و برنامه ریزی سرمایه گذاری. مؤسسه با برخورداری از کادر مدیریتی و کارشناسی مناسب ، با ارائه خدمات مشاوره مدیریت مالی ، خود را در موفقیت مشتریان سهیم می نماید .