خدمات حسابداری

خدمات حسابداری 

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

انجام امور حسا بداری شرکت ها، مشاغل و اشخاص ملک سالهاست که در زمینه انجام امور خدمات حس ابداری شرکت ها، مشاغل و اشخاص فعالیت دارد.

و از این رو با توجه به تجربیات ارزنده و فراوانی که در این زمینه دارا می باشد ،این تجربیات ارزنده خود را در ثبت و ضبط امور حسابداری اعمال می نماید و این موضوع موجب جلوگیری از پرداخت مالیات های اضافی در حوزه مالیات عملکرد و ارزش افزوده و همچنین مالیات ماده ۱۶۹ یا گزارش فصلی خرید و فروش ، و مالیات حقوق و جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات های مضاعف خواهد شد. بنابراین استفاده از خدمات حسابداری ملک به دلیل تجربیات ارزنده در زمینه امور مالیاتی و حتی بیمه سازمان تامین اجتماعی و همچنین استفاده کنندگان از اطلاعات صورت های مالی (بانک ها و موسسات مالی و اعتباری) و با توجه به قوانین جدید مالیاتی باعث انتفاع خواهد بود.

و مهم ترین موضوعی که ملک با ارائه خدمات حسابدا ری و مالیاتی به مشتریان خود هدیه می کند احساس آرامش و راحتی خیال در حوزه حسابداری و امور مالیاتی، که دغدغه همه کسب و کارها و شرکت ها می باشد. ملک به مشتریان خود اطمینان می دهد که دیگر نگران امور حسابداری و مالیاتی خود نباشند و فقط به موضوع فعالیت و کسب و کار خود بیندیشند زیرا ملک مسئولیت کلیه مشکلات حوزه حسابداری و مالیاتی را می پذیرد.

و تجربه ۴۰ ساله ملک در این حوزه گواه بر عملکرد خوب ما در این راستا می باشد. لذا باعث افتخار ما خواهد بود که با تجربیات خود بتوانیم با دادن اطمینان خاطر به صاحبان کسب و کار و شرکت ها موجب کاهش مشغله فکری آن ها شده تا آنان بتوانند رشد و توسعه کارهای خود را سرعت بخشند و از اطلاعات صحیح مالی و حسابداری نیز استفاده بهینه در جهت اهداف فعالیت های خود بنمایند. انجام خ دمات حسابداری و خدمات حسابرسی و کلیه امور خدمات مالی و مالیاتی شرکتها ، مؤسسات و سازمانها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد ارائه میگردد